adg-bakker-advocaat-home

Privacybeleid

 

ADG Bakker Advocaat, hierna “het kantoor” respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die aan het kantoor wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.

De hieronder staande privacy verklaring, waarmee uitvoering wordt gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht, heeft betrekking op de gegevensverwerking door het kantoor en omschrijft voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Het kantoor verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Het kantoor is de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Voor welke doeleinden verwerkt het kantoor verwerkt persoonsgegevens ?

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst, het voeren van (gerechtelijke) procedures en het schriftelijk en / of telefonisch contact, dat daarvoor nodig is.
 • het innen van declaraties
 • advisering, bemiddeling en verwijzing
 • het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen
 • een aanvraag van u voor het verlenen van een dienst in behandeling te nemen
 • het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand (‘’een toevoeging’’) bij de Raad voor Rechtsbijstand.
 • het bijhouden van een klantenbestand

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt ?

 • uw voor – en achternaam
 • uw BSN nummer
 • uw geboortedatum
 • uw adresgegevens
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • persoonsgegevens, die voorkomen in aangeleverde stukken
 • persoonsgegevens, die voorkomen in documenten, waaronder beschikkingen en overeenkomsten

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Het kantoor deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat of het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan het kantoor persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van het kantoor uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten, waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

In verband met de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand worden uw persoonsgegevens uitgewisseld met de Raad voor Rechtsbijstand. Het kantoor heeft geen verwerkersovereenkomst met de Raad voor Rechtsbijstand. De AVG stelt het maken van contractuele afspraken tussen een verwerkersverantwoordelijke en een verwerker van persoonsgegevens verplicht. Nu echter zowel het kantoor als de Raad voor Rechtsbijstand de eigen doeleinden voor de verwerking van persoons­gegevens bepaalt zijn beide partijen aan te merken als verwerkings­verantwoordelijke en dan is een verwerkersovereenkomst niet noodzakelijk.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het kantoor bewaart uw gegevens conform de wettelijke bewaartermijnen.

 

Privacyrechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen naar bakker@adgbakkeradvocaat.nl. U ontvangt dan binnen vier weken na ontvangst een reactie.

 

Cookies

Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Alle cookies worden maximaal 365 dagen bewaard op uw apparaat. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Aanpassing privacy statement

Het kantoor heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de website.

 

Vragen en contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met het kantoor.

 

Dit privacy statement is op 18 januari 2022 vastgesteld.