adg-bakker-advocaat-home

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

Mr. A.D.G. Bakker oefent de advocatenpraktijk zelfstandig uit in de vorm van een eenmanszaak en voert de kantoornaam ADG Bakker Advocaat.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden van toepassing op alle (toekomstige) rechtsverhoudingen tussen ADG Bakker Advocaat (hierna ook “de advocaat”) en de opdrachtgever (hierna ook “de cliënt”).

 

Artikel 3 - Overeenkomst

 1. De overeenkomst van opdracht (hierna “de overeenkomst”) komt tot stand na schriftelijke bevestiging van de opdracht door mr. A.D.G. Bakker aan de cliënt.
 2. De cliënt stemt er mee in dat de advocaat de overeenkomst zo nodig onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door derden.
 3. De werking van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 4. Ter voldoening aan de het in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme bepaalde is de cliënt verplicht om zich bij het verstrekken van de opdracht, of terstond op eerste verzoek nadien, te identificeren met een geldig legitimatiebewijs.

 

Artikel 4 - Kosten

 1. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is de cliënt aan ADG Bakker Advocaat honorarium verschuldigd vermeerderd met 21 % BTW. Het honorarium wordt schriftelijk vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
 2. Aan de cliënt worden voorts werkelijk te maken kosten doorgerekend, waaronder bijvoorbeeld - indien van toepassing - uittreksels burgerlijke stand, griffierecht (de aan de rechtbank verschuldigde bijdrage) en deurwaarderskosten.
 3. Indien een beroep gedaan wordt op derden deskundigen (bijvoorbeeld notaris, accountant, fiscalist) wordt over de daarmee samenhangende kosten tevoren een afspraak gemaakt; uitgangspunt daarbij is dat deze kosten voor rekening van de cliënt komen.
 4. Indien een cliënt in aanmerking komt voor het wettelijk systeem van door de overheid gefinancierde rechtshulp (ook wel genoemd: toevoeging), dan is de cliënt de door de Raad voor Rechtsbijstand bepaalde eigen bijdrage in de kosten van rechtsbijstand aan ADG Bakker Advocaat verschuldigd, alsmede de in artikel 3.2 en 3.3 genoemde kosten, met dien verstande dat voor het verschuldigd griffierecht en de deurwaarderskosten een gematigd tarief kan gelden.
 5. Toewijzing van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) wordt na afloop van de behandeling van de zaak opnieuw getoetst en beoordeeld. Indien de Raad voor Rechtsbijstand besluit tot intrekking van de toevoeging, dienen de werkzaamheden alsnog op basis van het onder 4.1 genoemde tarief te worden voldaan.

 

Artikel 5 - Declaratie

 1. De openstaande tijd en kosten worden maandelijks over de achterliggende periode in rekening gebracht; na afronding van de zaak/werkzaamheden en de sluiting van het dossier volgt de einddeclaratie. Elke declaratie dient telkens binnen 14 dagen na verzending voldaan te worden.
 2. In geval van kosteloze rechtsbijstand wordt regelmatig een overzicht van de openstaande uren en kosten verstrekt, zodat duidelijk is hoe hoog de eventuele declaratie zou kunnen uitvallen.
 3. Indien de cliënt de verzonden declaratie geheel of gedeeltelijk betwist dan dient hij of zij dit op straffe van verval van recht binnen veertien dagen na verzending van de declaratie schriftelijk en gemotiveerd aan de advocaat te laten weten.

 

Artikel 6 - Archivering

Na sluiting van het dossier met betrekking tot een bepaalde opdracht zal het dossier gedurende 5 jaar worden bewaard in het archief van ADG Bakker Advocaat. Gedurende deze periode kunnen door de cliënt stukken worden opgevraagd uit het dossier.

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag, waarop de door mr. A.D.G. Bakker gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven, aanspraak geeft vermeerderd met het eigen risico dat mr. A.D.G. Bakker in het desbetreffende geval draagt.
 2. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor fouten van de door het kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of welke andere zaken dan ook.
 3. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaats vindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal het honorarium dat in de betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis, waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht met een maximum van € 5.000.
 4. Voor zover door mr. A.D.G. Bakker ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid willen beperken, houden alle aan mr. A.D.G. Bakker gegeven opdrachten de bevoegdheid in om die aansprakelijkheids­beperking mede namens de cliënt te aanvaarden. Mr. A.D.G. Bakker is niet aansprakelijk voor (schade die voortvloeit uit) eventuele tekortkomingen van deze derden.
 5. Alle aanspraken van cliënten en derden dienen binnen 12 maanden, nadat zij bij de cliënt respectievelijk de derden bekend waren, of redelijkerwijze konden zijn, schriftelijk en gemotiveerd bij ADG Bakker Advocaat te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding komt te vervallen.

 

Artikel 8 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen de advocaat en de cliënt is het Nederlands Recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen de advocaat en de cliënt kennis te nemen.